ខ្លះៗ! សម្រាប់សម្គាល់របស់ទាំងនេះ

  • ធ្នូ 07, 2022

ការពឹងអាស្រ័យលើភ្នែកក្នុងការកំណត់ចំណាំសម្រាប់សម្ភារៈជំនួយដល់ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ របស់អ្នកពិតជាសំខាន់ ប៉ុន្តែយើងពិតជាមិនដឹងថា តើត្រូវចំណាំនៅកន្លែងណានោះទេ? ថ្ងៃនេះសូមណែនាំអំពីចំណុចខ្លះៗអំពី ការសម្គាល់ដោយភ្នែក ដើម្បីឱ្យច្បាស់ថា របស់មួយណា ពិត ឬក្លែងក្លាយ។ ដូច្នេះសូមមើលទាំងអស់គ្នាខាងក្រោម៖