ឱ្យតែនិយាយមិនពិត! YouTube នឹងលុបវីដេអូចេញ

  • សីហា 16, 2022

វីដេអូនៅក្នុងYouTube ដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអំពីវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលវាបង្កើនការបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។ គេហទំព័រផ្សាយវីដេអូដែលបានហាមឃាត់ការនិយាយមិនពិតអំពីជំងឺកូវីដ-១៩និងដកស្រង់ខ្លឹមសារដែលអះអាងថាវ៉ាក់សាំងដែលបានអនុម័តណាមួយមានគ្រោះថ្នាក់និងបង្កឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ។ នៅក្រោមគោលការណ៍ណែនាំពីមុនវេទិកានេះដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង ឬជំរុញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង។ កាលពីឆ្នាំមុនយូធូបបានអនុវត្តការហាមឃាត់វីដេអូដែលផ្តល់ព័ត៌មានខុសអំពីវ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ ដែលនាំឱ្យមាតិការចំនួន ១៣០ ០០០ ត្រូវបានលុបចេញចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ YouTube ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ ក្រុមហ៊ុន Google បានលុបវីដេអូសរុបចំនួន ១ លាន ដែលផ្សព្វផ្សាយការពិតមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតបានផ្ទុះឡើង។