របៀប! ស្នើសុំប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ ៧០% ពី ប.ស.ស.

  • ធ្នូ 07, 2022

ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបដែលយើងអាចស្នើសុំប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ ៧០ភាគរយ ពីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖