ប្រទេសមួយនេះ! ស្ថិតក្នុងលំដាប់ទាបបំផុតនៅអឺរ៉ុបក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត

  • សីហា 16, 2022

ភាគរយនៃមនុស្សពេញវ័យ (អាយុ ១៦ ទៅ ៧៤ ឆ្នាំ) នៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល ៣ ខែមុនការស្ទង់មតិបានកើនឡើង ១៥ ភាគរយបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយឆ្នាំ ២០២០ (ពី ៦៥% ទៅ ៨០%) នេះបើយោងតាម ទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់ Eurostat។

នៅឆ្នាំ ២០២០ តំបន់ភាគខាងជើងនិងខាងលិចភាគច្រើននៃសហភាពអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ពីសមាមាត្រនៃមនុស្សពេញវ័យដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខ្ពស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ចំនួនមនុស្សពេញវ័យដែលប្រើអ៊ិនធឺណេតខ្ពស់បំផុតជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងជាជាងអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ជនបទ។

ជាមួយនឹងមធ្យមភាគប្រទេសចំនួន ៦២% រ៉ូម៉ានីនិងប៊ុលហ្គារីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតដោយអាល្លឺម៉ង់មាន ៨៨% និងអ៊ីស្លង់ស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលដោយមានមនុស្សពេញវ័យ ៩៨% ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។