រូបភាពខ្លះៗ! បង្ហាញពីសកម្មភាពអាជ្ញាធរខិតខំទប់ស្កាត់ទឹកហូរដាច់ទំនប់

  • មិថុនា 29, 2022

ក្រសួងធនធានទឹក​ និងមន្ត្រីជំនាញ​ ខិតខំរួមគ្នាយ៉ាងសកម្មទាំងយប់ថ្ងៃ​ ដេីម្បីអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ទឹកហូរដាច់ទំនប់នាំឱ្យមានការលិចលង់កាន់តែខ្លាំងដល់ភូមិដ្ឋាន​ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន។