រដូវវស្សានឹងចាប់ផ្តើមនៅខែឧសភានេះហើយ

  • ធ្នូ 07, 2022

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ដោយកម្ពុជាទទួលរងសម្ពាធទាបពីជ្រលងឥណ្ឌាជាមួយនឹងខ្យល់ប្តូរទិសទិសបណ្តើរៗដែលជាសញ្ញាណមួយបញ្ជាក់ថារដូវវស្សានឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ។