ត្រៀមលក្ខណៈ! ចាប់ពីស្អែកនឹងមានភ្លៀង និងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំង

  • មករា 22, 2022

ព្យុះកុំប៉ាស៊ូ ដែលជាព្យុះលើកទី១៨ នឹងចាក់ចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីន និងឆ្ពោះមកកាន់ឆ្លងកាត់ច្រើនប្រទេស ដែលធ្វើឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏នឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីព្យុះនេះផងដែរ។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតៈ