ក្រសួងអប់រំ កំណត់រយៈពេល៩ខែ ឱ្យចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

  • សីហា 16, 2022

បន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តសុពលភាពក្នុងផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដែលកំពុងមានកំណើននៃការឆ្លងមានចំនួនច្រើន។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមទៀតស្តីពីការណែនាំ រៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃការប្រលងមធ្យមសិក្សាសាធារណៈ ដូចមានក្នុងខ្លឹមសារខាងក្រោម៖