បដិសេធ! ក្រសួងអប់រំ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយក្លែងក្លាយ

  • មករា 30, 2023

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការក្លែងឯកសារសាធារណៈ ផ្សព្វផ្សាយលិខិតក្លែងក្លាយ ចំពោះការកំណត់ជាប់ជាស្ថាពរ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ។

បរិ