អ្វីទៅជា? COP26

  • សីហា 16, 2022

COP26 គឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលកំពុងដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី ១២ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។ COP តំណាងឱ្យសន្និសីទនៃភាគីនានា26 មានន័យថាវាជាសន្និសីទលើកទី 26 ។ ប្រទេសចំនួន២០០ បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនៅទីក្រុង Glasglow ប្រទេសស្កុតឡេន កំពុងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យរៀបចំផែនការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កឱ្យមានអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកគឺមានការកើនឡើងកម្តៅពិភពលោក ដែលមិនធ្លាប់មាន ជាហេតុធ្វើឱ្យប្រទេសជាច្រើនយល់ស្របថាត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរជាបន្ទាន់។ នៅឯសន្និសីទអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ប្រទេសនានាបានយល់ព្រមរក្សាការឡើងកំដៅផែនដីឱ្យនៅខាងក្រោម 2C ដោយកំណត់គោលដៅ 1,5C