ស្ងាត់ៗ! តម្លៃប្រេងសាំងហក់ឡើង

  • មករា 30, 2023

ដោយផ្អែកលើតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានហក់ឡើងវិញ ដែលជាហេតុបានធ្វើឱ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាក៏បានឡើងវិញផងដែរ។ ខាងក្រោមគឺជាតម្លៃលម្អិតៈ