រួសរាន់! សម្រាប់អ្នករកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

  • មករា 31, 2023

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីប្រកាសឱ្យពាណិជ្ជករទាំងអស់ដែលកំពុងនឹងប្រកបរបរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចទាំងអស់ មកធ្វើការស្នើសុំលិខិត ឬអាជ្ញាបណ្ណអនុញ្ញាត ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ បើពុំនោះទេ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងធ្វើការផាកពិន័យជាប្រាក់ ឬបញ្ឈប់អាជីវកម្ម ឬប្រឈមនឹងវិធានការនានា។