តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈឡើងបន្តិច

  • មីនា 24, 2023

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដែលសង្កេតឃើញថាតម្លៃហក់ឡើងបន្តិចដោយប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៣១៥០រៀល សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង ២៨៥០ រៀល សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត