អតីតកាល! មាននឹកខ្លះអត់បងប្អូន

  • មីនា 24, 2023

បងប្អូនកើតក្នុងជំនាន់ទស្សវត្សឆ្នាំ១៩៩០ ខ្លះប្រាកដជាចងចាំមិនភ្លេច នូវអនុស្សាវរីយ៍ របស់ខ្លួនមិនខានឡើយ ជាពិសេសនៅពេលបងប្អូននៅក្នុងវ័យកុមារភាព។ តោះនៅពេលរំដួលប៉ុស្តិ៍ សូមបង្ហាញរូបភាពខ្លះៗ ដែលធ្វើឱ្យបងប្អូន ប្រាកដជានឹកគិតដល់អតីតកាលមិនខានឡើយ។ តើរូបណាខ្លះដែលជាអតីតកាលរបស់បងប្អូន?